19°13` 04,91`` E i 49°46` 15,81`` N

Aktualności

 wtorek, 28.03.2006 - ULC - Zmiany opłat lotniczych
Znak-35.jpg Urząd Lotnictwa Lotniczego
Wiadomość z 06.12.2005

W Dzienniku Ustaw nr 233 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 października br. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty lotniczej.

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej (Dz. U. Nr 176, poz. 1718) wynikała przede wszystkim z potrzeby dostosowania przepisów tego rozporządzenia do rozwiązań, terminologii i pojęć zawartych w innych obowiązujących już aktach wykonawczych, bądź takich, które w najbliższym czasie zostaną wydane.

Zmiany dotyczące pobierania opłat lotniczych za wydawanie zezwoleń eksploatacyjnych, ogólnych oraz upoważnień mają na celu derogowanie obecnego stanu w tym zakresie, który może zostać uznany za dyskryminujący wobec przewoźników UE i niezgodny z Rozporządzeniem Rady Nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. o wolnym dostępie do tras dla przewoźników wspólnotowych (Dz. Urz. WE, L 240, z dnia 24.08.1992 r.).

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej dokonano następujących zmian:

W Tabeli nr 1 Załącznika do w/w rozporządzenia, Część I, pkt 1 - doprecyzowano brzmienie ustępu dotyczącego opłat lotniczych za koncesję;

W Części I Koncesje w pkt 3 - dokonano zmian o charakterze legislacyjnym i porządkującym;

W tabeli nr 1 Załącznika w/w rozporządzenia Część II pkt 2 ppkt 11 - zmniejszono wysokości opłaty lotniczej pobieranej za wydawanie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obsługi naziemnej polegającej na zaopatrzeniu pokładowym statków powietrznych (catering). Uznano, iż dotychczasowo pobierana opłata w wysokości 6.000 PLN była zbyt wysoka w porównaniu do dochodów, jakie można uzyskać z wykonywania w/w działalności;

W Tabeli nr 1 Załącznika w/w rozporządzenia, Część II pkt 3 - zmieniono zarówno zakres przedmiotowy opłaty jak również jej wysokość. Dotychczasowe brzmienie zakładało, że jedynie zmiany decyzji dotyczące kategorii usług obsługi naziemnej podlegają opłacie w wysokości 50% stawki za wydanie zezwolenia. Obecna propozycja stanowi, iż każda zmiana decyzji zarówno określonej w pkt 2 Załącznika do w/w Rozporządzenia Tabeli nr 1 Część II - Zezwolenia (obsługa naziemna), jak również w pkt 1 Załącznika do w/w Rozporządzenia Tabeli nr 1 Część II - Zezwolenia (zarządzanie lotniskiem), (czyli szerszy zakres niż poprzednio), będzie podlegała opłacie w wysokości 10% stawki za wydanie zezwolenia;

Zmiany dokonane w Tabeli nr 1 załącznika do rozporządzenia Części II pkt 4 i 6 - są konsekwencją korekt opisanych w pkt 3;

W Części XVIII Przewóz lotniczy - usunięto zapisy dyskryminujące przewoźników wspólnotowych w stosunku do przewoźników polskich poprzez zrównanie wysokości opłaty lotniczej pobieranej za upoważnienia od przewoźników polskich z opłatami pobieranymi od przewoźników z UE;

Dodano §2a - ma to na celu zagwarantowanie możliwości nie uiszczania opłaty lotniczej przez przewoźników pochodzących z państwa, które pomimo istnienia stosownych opłat lotniczych zwalnia polskich przewoźników z obowiązku ich uiszczania;

W § 3 - wskazano w sposób wyraźny, że w przypadku czynności urzędowych, o których mowa w tabeli nr 2 w części XVIII załącznika do rozporządzenia, opłata lotnicza pobierana jest z chwilą wydania dokumentu;

W § 4 ust. 1 - wskazano, że wnioskodawca obowiązany jest do zwrotu dodatkowych kosztów postępowania poniesionych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Poniesione przez ULC wydatki na koszty dodatkowe, związane z wykonywaną czynnością urzędową, winny stanowić zwrot wydatku poniesionego przez ULC. Powiązanie zwrotu kosztów dodatkowych z kategorią wydatków - nie zaś opłatami lotniczymi (tj. przychodami), jest zasadne i oddaje istotę tych działań;

W § 4 ust. 2 pkt 4 - zmiana polega na uwzględnieniu nie tylko kosztów zagranicznych, ale również kosztów krajowych podróży służbowych pracowników ULC. Powyższa zmiana jest uzasadniona tym, że czynności administracyjne prowadzone przez pracowników merytorycznych Urzędu (inspektorów IKCSP) w większości są związane z nadzorem nad sprzętem lub organizacjami znajdującymi się poza biurami ULC. Powoduje to duży koszt delegacji służbowych związanych z koniecznością wyjazdów po sprzęt w terenie;

W § 4 ust. 4 - zmiana polega na doprecyzowaniu rodzaju dokumentu, od którego wydania powstaje obowiązek zwrotu przez wnioskodawcę kosztów dodatkowych;

W § 5 - wskazano, że opłata lotnicza jest, co prawda pobierana bez względu na wynik czynności urzędowej, ale tylko w przypadku czynności, o których mowa w § 3 pkt 2. To samo dotyczy zwrotu przez wnioskodawcę kosztów poniesionych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w przypadku, gdy wnioskowana czynność urzędowa nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy (§ 5 ust. 2);

§ 10 dotyczący opłat lotniczych za egzaminy oraz czynności certyfikacyjne został uchylony. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 18a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, z późn. zm. ), państwowe jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody uzyskiwane m. in. z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji (art. 18a ust. 2 pkt 2 ), a decyzję o utworzeniu takiego rachunku podejmuje kierownik państwowej jednostki budżetowej ( art. 18a ust. 5 pkt 1), który określa także tytuły dochodów przekazywanych na ten rachunek;

przepis § 2 projektu stanowi usankcjonowanie istniejącego stanu faktycznego i utartej praktyki.

Rozporządzenie w dotychczasowym brzmieniu przewidywało w części XVIII w pkt 5 pobieranie opłat lotniczych za zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów do lub z Rzeczypospolitej Polskiej dla przewoźników lotniczych. Ze względu na bardzo częstą konieczność dokonywania zmian w zezwoleniach ogólnych przewoźnicy musieliby każdorazowo, w krótkich odstępach czasu, uiszczać opłatę lotniczą. Na podstawie art. 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przewozu lotniczego (Dz.U. Nr 118, poz. 1240), przyjęto więc zasadę dokonywania zmian w zezwoleniach ogólnych, unikając tym samym wydawania za każdym razem nowego zezwolenia i pobierania opłat lotniczych, co z całą pewnością stało się rozwiązaniem korzystniejszym dla przewoźników. Dlatego więc, aby usankcjonować istniejący stan rzeczy zaproponowano aby uchylenie pkt 5 z części XVIII, który przewidywał obowiązek uiszczania opłaty lotniczej, było skuteczne nie tylko do wniosków złożonych od dnia obowiązywania projektowanego rozporządzenia, ale w ogóle od dnia wejścia w życie ustawy Prawo lotnicze.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, czyli 8 grudnia br. Jest to zgodne z ustawą z dnia 20 lipca 200r. - o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.).

Projekt był konsultowany z przedstawicielami środowiska lotniczego. Nie zgłoszono do niego żadnych uwag.
 dodał: Jerzy Biskup, modyfikacja: Bartłomiej Biskup dnia 21.08.2006